Tobiáš

(Boh je dobrý) - meno niekoľkých osôb: a) ( Tov 1: 9), syn Tobiáš, ktoré bolo uvedené vyššie .. b) (2 Chronicles 17: 8), jeden z Levitov v čase kráľa Jozafata. c) (Ezechiel 2: 60) je jednou z osôb, ktorých synovia sa vrátili zo zajatia so Zorobábelom. V ( 2Ed 5: 37) stojí: Waenan . d) (Nehemiah 2: 10, Neh 4: 3 a iný ) Ammonitský otrok, možno od služobníkov perzského kráľa. On spolu so Sanavalvatom zabránili Nehemiášovi v prebudovaní a posilňovaní Jeruzalema. V posledných dňoch, v neprítomnosti Nehemiah bol usadil v jednej z miestností v chráme, ale potom, čo učil o tom, Nehemiah nariadil vrátenie všetkých vecí do domácnosti hodiť von z miestnosti. d) (Zech 6:. 10, 14) sú posunuté jeden z Babylonu, odoslanú z Babylonu do Jeruzalema zlatom a striebrom za chrámu, na príkaz z ktorých boli vykonané anjel prorok korún a je priradený k niektorej kapitole Ježiša veľkňaza. Tieto koruny sa potom držali v chráme Hospodinovom na pamiatku potomstva.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.