Tekton

Tekton - premenená hornina, ktorá vznikla v dôsledku fragmentácie a oderu počiatočné skalách pod tektonických pohybov (tzv mylonit a cataclasite ..), niekedy s následnou rekryštalizáciou z horninotvorných minerály (Fillon).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.