TECHNIKA

TECHNOLOGY (z gréckeho Techne. - Art - remeslo, zručnosť), sada nástrojov ľudskej činnosti vytvorené na realizáciu procesov pre výrobné a nevýrobné služby potrebám spoločnosti. Pojem "technika" sa často používa aj na kumulatívnu zručnosť a techniky používané v ľubovoľnej oblasti ľudskej činnosti. V technológii sa zhmotnia poznatky a skúsenosti nadobudnuté v rozvoji spoločnosti. Hlavným účelom technológie je uľahčiť a zvýšiť efektivitu ľudskej práce, rozšíriť jej schopnosti, prepustiť (čiastočnú alebo úplnú) osobu z práce v podmienkach nebezpečných pre zdravie. Technologické prostriedky sa používajú na vytváranie materiálnych a kultúrnych hodnôt; na príjem, prenos a konverziu energie; výskum prírody a spoločnosti; zhromažďovanie, uchovávanie, spracovanie a prenos informácií; riadenie výrobných procesov; vytváranie materiálov s preddefinovanými vlastnosťami; pohyb a komunikácia; domáce a kultúrne služby; zabezpečenie obrannej schopnosti. Moderná technológia sa vyznačuje vysokou mierou modernizácie a automatizácie, zjednocovania, štandardizácie, intenzívneho rozvoja energetiky, rádiovej elektroniky, chemickej technológie, širokého využitia automatizácie, počítačov atď.Dosahy modernej technológie sú založené na základných vedeckých objavoch a výskume.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.