Ezra, kniha

, Ezra kn'iga - 15 - kniha Starého zákona, ktorá je desiatou zo série historických kníh ( pozri Biblia). Je logické rozšírenie Chronicles (2CH 36:. 22 -23 RZD = 1: 1 3a) a hebrejčina Canon ako v LXX Nehemiah v kombinácii s knihou v knihe ako najbližší obsah. Vyprával o prepustení Židov z babylonského zajatia so Zorobábielom v roku 536 . k-PX a prestavať chrámu, ako aj druhej skupiny, ktorá bola zverejnená pod vedením Ezra v 457 g. k PX a reformách a spisy autora knihy - kňaz Ezra, ktorého cieľom je zjednodušenie života ľudu Izraela.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.